Yuki & Chris Highlights from Amazingdayz on Vimeo.